قانون بانکداری

بانک مرکزی تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری، موظف به تنظیم مقررات مربوط به ارز و پول است.